HUR DU UPPTÄCKER BRISTANDE MOTIVATION BLAND DINA ANSTÄLLDA

Upptäcka omotiverad personal

Som arbetsgivare har du ett visst ansvar för din arbetskrafts motivation och välbefinnande. För att ett team ska fungera så bra som möjligt, måste alla medlemmar vara fullt engagerade och motiverade. Det är viktigt att ha med sig att engagemang innebär olika saker för olika människor samt vad som driver en persons motivation. Anställda kan förlora motivationen på jobbet av olika skäl. Till exempel kan interna händelser på företaget, fördröjda beslutsprocesser och brist på övergripande förändringar leda till att dina anställda blir demotiverade. Att upptäcka varningsklockorna för demotivation tidigt hjälper dig att kunna ta tag i problemet snabbt vilket kan bidra till att dina anställdas motivation bibehålls. Nedan är några signaler på bristande motivation listade.

 

Minskad produktivitet

Övervakar dina anställdas arbetsvanor och prestationer för att veta vad du kan förvänta dig. Om en eller flera av dina anställda är mindre produktiva än normalt, kommer du att märka det. När anställda levererar på en lägre nivå än vad som förväntas av dem, påverkar det hela din organisation. En anställds produktivitet kan till exempel minskas i kontakt med kunder, vilket bidrar till att kunderna blir missnöjda. När en anställd inte gör det den ska kommer en annan anställd eller du själv behöva utföra de uppgifter den inte gjort. Om de andra anställda tar över från en annan kollega kanske den personen behöver arbeta övertid och du kommer behöva betala dem mer i lön.

 

Längre raster eller hög frånvaro

Anställda som börjar ta längre eller frekventare raster eller längre luncher kan uppleva brist på motivation. Håll koll på dina anställdas raster och lunchvanor för att se om de beter sig utöver de vanliga. Frekvent frånvaro kan också vara ett tecken på demotivation. Om en anställd sjukanmäler sig flera gånger i veckan alternativt om den anställda inte kommer till jobbet och inte hör av sig, ta upp problemet omedelbart.

 

Personlighets- och beteendeförändringar

Om en anställd uppvisar personlighets- och beteendeförändringar kan det vara för att personen upplever brist på motivation. Till exempel kan en anställd som tidigare varit välanpassad ha humörsvängningar som att bli irriterade eller ilskna. Eller så kan en anställd som vanligtvis är väldigt trevlig bli sarkastisk. Anställda som är trötta, stressade eller argumenterande kan också lida av brist på motivation.

 

Oönskad feedback

Om du mottar klagomål från en anställd eller en kund gällande en specifik medarbetares attityd eller handlingar, kan det bero på personens brist på motivation. Ett exempel är om en tidigare pålitlig anställd inte längre utför sina uppgifter i tid eller inte hjälper kunderna fullt ut. Ett annat exempel skulle vara om en anställd blir mindre samarbetsvillig med sina kollegor och misslyckas med att följa sitt ansvar gentemot sitt team.