Varför anlitar företag idag bemanningsföretag?

Ett företags personal är en viktig resurs för verksamheten – många gånger den absolut viktigaste. Det är ofta även en av de största kostnadsposterna i budgeten, vilket gör att det är viktigt att ha rätt personer på plats. Alla som på något sätt varit involverade i en rekrytering vet att det är resurskrävande i form av både tid och pengar. Arbetslösheten är fortsatt hög i samhället och ändå upplever många arbetsgivare att det är svårt att hitta rätt kompetens. Genom att anlita ett bemanningsföretag kan man istället fokusera på det man gör bäst: företagets kärnverksamhet.

Flexibilitet

Att hyra in personal istället för att själv anställa har många fördelar, bland annat skapar det större flexibilitet. Alla verksamheter är på något sätt utsatta för variationer där behov av olika slag förändras. Under högsäsongen för ett verksamhetsområde finns det ofta ett behov av att öka personalstyrkan volymmässigt. På samma sätt kan man ha ett överskott av personal under perioder av lågkonjunktur. Att behöva anställa respektive säga upp personal vid dessa fluktuationer kan vara både besvärligt, dyrt och tidskrävande. Bemanningsföretag är också snabba och effektiva när det kommer till att hitta kandidater – just eftersom det är deras kärnverksamhet.

Kostnadsbesparingar

Många tror att det är betydligt dyrare med inhyrning av personal jämfört med att anställa. Många gånger är de direkta kostnaderna högre när man hyr in personal, men enligt IFAU:s (institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering) undersökning blir det totalt sett en kostnadsbesparing. Anledningen till detta är att man bara betalar när personalen väl är på plats eftersom bemanningsföretaget har arbetsgivaransvaret och därmed står för sjuklön, rekryteringsprocess, löneadministration och personalhantering. Man omvandlar därmed en fast kostnad till en rörlig och betalar inte för personal man inte behöver.

misslyckade rekryteringar

Källa: Chef.se och PWC

Rätt kompetens

När det kommer till att hitta rätt kompetens har ett bemanningsföretag ofta tillgång till en stor kandidatbas kompletterat med ett brett kontaktnät. Det ger dem bästa möjliga förutsättning för att matcha rätt person med rätt företag. Det breda nätverket resulterar även ofta i en tidsbesparing och gör att de snabbt kan leverera personal vid plötsligt ökat behov av humankapital. De är utbildade i intervju- och urvalsteknik vilket gör dem bra på att bedöma lämplighet och kompetens. För företaget som hyr in personal blir det även en minskad risk då bemanningsföretaget ger garantier för att personalen besitter den överenskomna kompetensen.

Har du några frågor, synpunkter eller tips?
Josefine Radonné
josefine.radonne@amga.se